thaiindy.org home    about us    contact us    login  

หน้าหลัก
ประเทศไทย
ต่อต้านเสรีนิยมใหม่
สิ่งแวดล้อม
สันติภาพ
รัฐก่อการร้าย
สงครามอิรัก
ภูมิภาค

ภูมิภาค
เหตุการณ์ทั่วไป
เอเซียใต้
เอเซียตะวันออก
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ยุโรป
สหรัฐ
อัฟริกา
อัฟกานิสถาน
อิหร่าน
ลาติน อเมริกา
ตะวันออกกลาง
ปาเลสไตน์
พม่า

thaiindy banner
thaiindy > เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ > เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ > รายการ หน้าที่ 1

กฎบัตรอาเซียน

ไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ, thaiindy, 10 ธันวาคม 2551 : ผู้ชม 6540

กฎบัตรอาเซียนเป็นธรรมนูญของอาเซียนสำหรับการสร้างประชาคมอาเซียน

หน้าที่ 1

ถึงแม้ว่า อาเซียนก่อตั้งขึ้นมาในปี 2510 ซึ่งมีกิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจร่วมกันมายาวนาน แต่ดูเหมือนไม่เพียงพอกับสถานการณ์โลกยุคโลกาภิวัฒน์ ดังนั้น จึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งสำหรับภายในกลุ่มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติอต่อกับกลุ่มประเทศภายนอกที่มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

ความสำคัญของกฎบัตรอาเซียน คือการเป็นสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร สำหรับการดำเนินการตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันไว้

ความเป็นมาของอาเซียน

อาเซียนก่อตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 ด้วยปฏิญญากรุงเทพฯ ที่ลงนามโดย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย สถานที่คือ แหลมแท่น บางแสน ชลบุรี โดยมีสาระสำคัญคือ ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค แต่การรวมตัวของอาเซียนถูกมองว่าเพื่อความมั่นคงเป็นสำคัญ

บทบาทของอาเซียนสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง

ยุคความมั่นคง (2510 – 2526) บทบาทของอาเซียนเด่นชัดมากขึ้นเมื่อสหรัฐถอนตัวออกไปจากอินโดจีน อาเซียนมีบทบาทอย่างสูงกับสงครามกลางเมืองในกัมพูชา

ยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู (2527 – 2535) ความขัดแย้งในภูมิภาคผ่อนคลายลง ขณะเดียวกันญี่ปุ่นและประเทศเอเซียตะวันออกย้ายฐานการลงทุนมาในอาเซียน ทำให้ประเทศเหล่านี้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไม่เคยมีมาก่อน ยกเว้นฟิลิปปินส์

ยุคโลกาภิวัฒน์ (2536 – ปัจจุบัน) การพังทลายของกำแพงเบอร์ลินในปี 2532 และล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 2534 ได้นำโลกไปสู่ยุคการค้าในนาม “โลกาภิวัฒน์” ในปี 2535 มีการก่อตั้งสหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA ได้นำสู่ความกังวลของอาเซียน นายอนันต์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นได้เสนอเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ข้อเสนอนี้ได้รับการตอบสนองนำสู่การก่อตั้งประชาคมอาเซียนในที่สุด

อาเซียนมีขยายสมาชิกเพิ่มคือ ปี 2527 บรูไน ปี 2538 เวียดนาม ปี 2540 ลาวและพม่า ปี 2542 กัมพูชา รวมเป็น 10 ประเทศ โดยมีปาปัวนิวกินีและติมอร์ตะวันออกเป็นผู้สังเกตุการณ์

อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีแตกต่างทางการเมือง ตั้งแต่ สมบูรณาสิทธิราชคือ บรูไน เผด็จการหรือรวมศูนย์อำนาจโดยรัฐ คือ พม่า เวียดนาม ลาวและกัมพูชา ประชาธิปไตยมากคือ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประชาธิปไตยแบบเผด็จอำนาจโดยรัฐคือ สิงคโปร์ มีแตกต่างทางศาสนา เช่น อินโดนีเซียเป็นชาติมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลก ฟิลิปปินส์เป็นชาติที่มีชาวคริสต์มากที่สุดในเอเซีย ส่วนไทย พม่า ลาว กัมพูชา มีชาวพุทธหินยานมากที่สุดในโลก

แต่ทั้งหมดอยู่ร่วมกันในเวทีโลกด้วยหลักการ “รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย” มีบุคลิกภาพที่เคารพกิจการภายในของแต่ละประเทศอย่างเต็มที่ การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันเป็นหลักปฏิบัติที่เข้มงวด

ความสำคัญของกฎบัตรอาเซียน

ก่อนหน้านี้ อาเซียนอาศัยสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 หรือ TAC) ซึ่งอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญากับรัฐอื่นไม่ได้ทำขึ้นกับอาเซียนโดยตรง เพราะอาเซียนไม่สามารถทำสนธิสัญญาได้เอง เพียงแต่รัฐสมาชิกได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคและอาศัยอาเซียนเป็นเครื่องมือในการดำเนินความร่วมมือและพันธกรณี หรือหน้าที่ตามสนธิสัญญานั้นย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนโดยปริยาย

การเปลี่ยนแปลงของโลกหลังยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะคู่ค้าสำคัญคือ ยุโรปและอเมริกา เป็นปัจจัยในการผลักดันให้อาเซียนต้องพัฒนาการรวมกลุ่มให้เข้มข้นขึ้นที่นำไปสู่การก่อตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ดังนั้น อาเซียนจึงต้องมีกฎบัตร

กระบวนการจัดทำกฎบัตร เริ่มต้นจากคำประกาศ “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นในปี 2563 เมื่อธันวาคม 2540 ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2546 อาเซียนประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน” (Bali Concord II) เพื่อให้เกิดประชาคมอาเซียนในปี 2563 ประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน หลังจากนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2547 อาเซียนประกาศ “แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์” สนับสนุนการจัดทำกฎบัตรอาเซียน เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563

กระบวนการยกร่างได้เริ่มมาตั้งแต่ 2548 เมื่อผู้นำอาเซียนได้แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางของอาเซียนและเนื้อหาของกฎบัตรนี้ ต่อมา เมื่อปลายปี 2549 มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับสูงในการยกร่างกฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกประเทศละ 1 คน ร่างกฎบัตรฉบับนี้ได้รับการเสนอต่อผู้นำอาเซียนเพื่อลงนามในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550

ข่าวในหมวดเดียวกัน

การรบในภาคใต้ฟิลิปปินส์ตาย 10
สหภาพแรงงานมหาวิทยาลัยในการพิพาทแรงงานประนามการรบกวนของทหาร
ลาวยังคงต้องจ่ายราคาของสงครามเวียดนาม
ไทย-กัมพูชา: ความขัดแย้งสมัยใหม่ใกล้กับซากปรักหักพังโบราณ
ชาวฟิลิปปินส์ประท้วงการปรากฎของทหารสหรัฐ


ข่าวล่าสุด
> รายงานวิเคราะห์: การถอนสัญชาติอเมริกันสำหรับผู้ที่เกิดในประเทศทำได้ง่ายหรือยากแค่ไหน?
> มุมมองสื่อโทรทัศน์และวิทยุต่างชาติที่เกาะติดเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ
> อิหร่านมุ่งเพิ่มผลผลิตน้ำมัน 4 ล้านบาเรลต่อวันหลังเลิกมาตรการลงโทษ
> 42 ปีต่อมา เจ้าหน้าที่ทหารถูกฟ้องข้อหาฆาตกรรมนักร้องเพลงโฟล์คชิลีที่ท้าทายเผด็จการ
> นายทหารชิลีถูกสั่งขัง ข้อหาเผานักเคลื่อนไหวทั้งเป็นยุคปิโนเชต์ปี 1986
> Tsipras เตะปีกซ้ายในพรรค Syriza ออกจากรัฐบาล
> นักเศรษฐศาสตร์ LSE ยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องเจ้าหนี้ยุโรปผ่อนปรนมาตรการตัดลดงบประมาณต่อกรีซ
> “นโยบายรัดเข็มขัดชนะ”: กรีซเสนอไปสู่การปฏิรูปที่แตกแยก
> #ThisIsACoup: ความโกรธสนั่นทั่วโลกเมื่อเยอรมนีเรียกร้องการรัดเข็มขัดรุนแรง
> อุยกูร์ในตุรกีบุกเข้าพื้นที่สถานกงสุลไทยทุบทำลายข้าวของไม่พอใจข่าวส่งตัวอุยกูร์ให้จีน

   

thaiindy.org: about us privacy contact us