About Us

เราได้ก่อตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อรณรงค์ต่อต้านสงครามอิรักที่นำโดยสหรัฐด้วยการเผยแพร่ข้อเท็จจริงตอบโต้สื่อกระแสหลักของไทย ที่บิดเบือนสารสนเทศและโน้มน้าวการสร้างความชอบธรรมในการก่อสงครามรุกรานของสหรัฐ อาทิ เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ของ "ข่าวสด" เสนอบทความช่วงวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2546 ที่บอกเป็นเสียงเดียวกับสหรัฐว่า ต้องสงครามรุกรานอิรักเพราะอิรักมีอาวุธทำล้ายล้างสูง แต่ภายหลังการยึดครอง สหรัฐตรวจหาแหล่งอาวุธทำล้ายสูงไม่พบ เกียรติชัย ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบในการให้สารสนเทศหลอกลวง

หลัง 19 กันยายน 2549 เราต้องให้ความสนใจกับการต่อต้านรัฐประหาร เสนอสารสนเทศจากนักหนังสือพิมพ์ตะวันตกที่เคารพในหลักประชาธิปไตย ขณะที่ สื่อกระแสหลักของไทยได้กลายเป็นพวกฟาสซิสต์ สนับสนุนขบวนต่อต้านประชาธิปไย เช่น เครือเนชั่นของ สิทธิชัย หยุ่น ที่เสนอบทความโดย ทนง กานทอง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ว่า "ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องปกครองด้วยกฎหมาย" ซึ่งเรามีตัวอย่าง เช่น พม่าที่ปกครองด้วยกฎหมาย และไม่ได้เป็นประชาธิปไตย ดังนั้น ความปรารถนาของกลุ่มเนชั่น สามารถอนุมานได้ว่าต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบพม่า เพื่อทำให้เขาประสานประโยชน์กับชนชั้นนำได้

เราจำเป็นนำเสนอข่าวสารที่ส่งเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ์ให้กลับสังคมไทย

ติดต่อกับเรา thai.independent@gmail.com

Donate: